Wat ass de Guichet vum Jugendrot?
De Jugendrot wëll senge Memberorganisatiounen mam “Guichet” verschidde Servicer ubidden:

  • P.O. Box: reservéiert är Bréifkëscht beim Jugendrot!
  • Reservatioun vun eisen 2 Konferenzsäll
  • Reservatioun vun diversem Material fir Auszeléinen
  • Reservatioun / Benotzen vu Bürosmaterial, dëst kann sur place genotzt mee net ausgeléint ginn

 

Du hues Froen zum Guichet? Schreiw eis op: secretariat [at] jugendrot.lu

Är Bréifkëscht beim Jugendrot – CGJL

LU Dëse Service kann op Ufro beim Secretariat an Usproch geholl ginn. Sou kann är Organisatioun hir Post op d’Adress vum Jugendrot schécke loossen an do ass se dann an ärer eegener Bréifkëscht um 2. Stack 24/7 fir iech disponibel.

FR Ce service est disponible sur demande auprès du secrétariat. Par ce biais votre organisation pourra recevoir son courrier à la CGJL, le courrier sera alors mis à votre disposition dans une boite à lettres au 2ième étage accessible 24/7.

Méi Informatiounen / Plus d’informations

Réservation Salles de Conférence

Guide:
Réservation Salles de conférence (FR & DE)

Réservation emprunt de matériel

Guide:
Procédure emprunt matériel et/ou
réservation de l’utilisation du matériel de bureau
(DE & FR)

Sonorisation Conférences

Coffrets de modération

Flipchart mobile

Beamer

Mégaphone

Réservation de l’utilisation du matériel de bureau

Machine à copier /
Scanner

Machine à plastifier

Relieur

Cisaille