FR     Les délégué(e)s de la jeunesse sont des jeunes qui représentent officiellement les intérêts de la jeunesse de leur pays auprès des Nations Unies (NU). Ils/Elles sont sélectionné(e)s pour accompagner la délégation diplomatique de leur gouvernement lors des réunions des NU, plus particulièrement l’Assemblée Générale (AGNU).

Le programme UNYD au Luxembourg est une opportunité éducative, un projet d’éducation à la citoyenneté, pour soutenir les délégué(e)s de la jeunesse au Luxembourg afin de faire entendre la voix des jeunes du Luxembourg à l’ONU.

EN     The UN Youth Delegates officially represent the interest of youth from their country at the United Nations (UN). They are selected to accompany the diplomatic delegation of their government to the meeting at the UN, and particularly the General Assembly of the UN.

The UNYD Luxembourg Program is an educational opportunity, a citizenship education project, which aims to support the UN Youth Delegates from Luxembourg so that the voice of youth from Luxembourg can be heard at the UN.

Vous désirez plus d’informations?

 

Personne de contact:

Philippe Goeres

Chargé de mission

philippe@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338

Facebook UNYD Luxembourg

 

FR     Les délégué(e)s de la jeunesse sont des jeunes qui représentent officiellement les intérêts de la jeunesse de leur pays auprès des Nations Unies (NU). Ils/Elles sont sélectionné(e)s pour accompagner la délégation diplomatique de leur gouvernement lors des réunions des NU, plus particulièrement l’Assemblée Générale (AGNU).

Le programme UNYD au Luxembourg est une opportunité éducative, un projet d’éducation à la citoyenneté, pour soutenir les délégué(e)s de la jeunesse au Luxembourg afin de faire entendre la voix des jeunes du Luxembourg à l’ONU.

EN     The UN Youth Delegates officially represent the interest of youth from their country at the United Nations (UN). They are selected to accompany the diplomatic delegation of their government to the meeting at the UN, and particularly the General Assembly of the UN.

The UNYD Luxembourg Program is an educational opportunity, a citizenship education project, which aims to support the UN Youth Delegates from Luxembourg so that the voice of youth from Luxembourg can be heard at the UN.

Personne de contact:

Philippe Goeres

Chargé de mission

philippe@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338

Facebook UNYD Luxembourg

MEET OUR UNITED NATIONS YOUTH DELEGATES !

UN Youth Delegates of Luxembourg 2024-2025

 

 

 

Laura Tesser

LU

Moien,

Ech sinn d’Laura Tesser, hunn 23 Joer a studéieren am Masterprogramm European Public Affairs op der Universitéit vu Maastricht, an e puer Méint ass mäi Studium ofgeschloss. Duerch meng Studien hunn ech villes iwwert d’Europäesch Union an hir politesch Herausfuederungen geleiert awer och iwwert International Relatiounen tëscht de Länner.

Meng politesch Interessi hunn ech mat 16 Joer am Jugendparlament entdeckt an der Kommissioun Affaires Etrangères et Européennes. Säitdeem verfollegen ech d’alldeeglech politescht Liewen zu Lëtzebuerg a am Ausland. Am Joer 2019 wor ech am Youth for Climate a Move engagéiert. Als Ambassadrice vun mengem Studienprogramme, hunn ech meng Uni bei verschiddene Evenementer representéiert a sinn dem Unisdebatten Club bäigetrueden.

D’Ziler vun der nohalteger Entwécklung (SDG), gutt Bildungs Qualitéit (SDG 4), Geschlechtergläichheet (SDG 5), nohalteg Stied a Gemeinschaften (SDG 11), a Klima (SDG 13) leie mir besonnesch um Häerzen. Ech wënsche mir dat jonk Bierger*innen méi offen iwwert di genannten Themen sech äusseren.

Ech sinn iwwerzeegt datt d’Jugendlecher a Jonk Erwuessener kennen eiser Gesellschaft vill méi mat op de Wee ginn, dofir sollt en hinne méi oft nolauschteren. Onseren  jonken Alter gëtt dacks an onserer Gesellschsaft mat enger gewëssener Inkompetenz verbonnen, déi net onbedéngt der Realitéit entsprécht. Dofir freeën ech mech, a sinn houfreg, d’Interessi vun der Jugend vun eisem Land beschtens vertrieden ze kënnen bei den Vereenten Natiounen.


EN

Hello everyone,

I am Laura Tesser, 23 years old. I am currently pursuing a master’s degree in European Public Affairs at Maastricht University, and will soon complete my master’s. During my studies, I have acquired extensive knowledge about the European Union  and its political challenges as well as international relations between countries.

At the age of 16, my interest in politics was ignited during my participation in the Youth Parliament, specifically within the Committee on Foreign and European Affairs. Since then, I have been closely following national and international political news. In 2019, I got involved in organisations such as Youth for Climate Luxembourg and Move. As a student ambassador for my study program, I had the possibility to represent my university at various events and lastly I decided to join the university’s debate club.

The sustainable development goals (SDGs), notably quality education (SDG 4), gender equality (SDG 5), sustainable cities and communities (SDG 11) and climate action (SDG 13) are especially near to my heart. On these topics, I hope for greater civic participation and open discourse among our citizens including the youth’s voice.

I am convinced that adolescents and young adults possess the potential to make enormous contributions to our society and should, therefore, be heard more frequently. Often, our young age is unfairly associated with incompetence, a misconception that does not represent reality. Thus, I am honoured to have the opportunity to represent our youth’s national interests at the United Nations.


FR

Bonjour,

Je m’appelle Laura Tesser, et du haut de mes 23 ans, je poursuis un master en Affaires Publiques Européennes à l’Université de Maastricht et d’ici quelques mois, j’aurai terminé mon master. Grâce à mes études, j’ai pu approfondir mes connaissances sur l’Union européenne et ses enjeux politiques ainsi que sur les relations internationales entre les pays.

Mon intérêt concernant la politique, a débuté à l’âge de 16 ans, lors de ma participation au Parlement des jeunes au sein de la commission Affaires Etrangères et Européennes. Depuis lors, je poursuis de près l’actualité politique, tant du Luxembourg que celle de l’étranger. En 2019, je me suis engagée auprès de Youth for Climate Luxembourg et Move. Comme ambassadrice de mon programme d’études, j’ai représenté mon université à travers différents événements et j’ai rejoint le club de débat de mon université.

Les objectifs de développement durable (ODD), notamment l’éducation de qualité (ODD 4), l’égalité des sexes (ODD 5), les villes et communautés durables (ODD 11) ainsi que la lutte contre le changement climatique (ODD 13), me tiennent particulièrement à cœur. Concernant ces sujets, je souhaiterai encourager qu’un dialogue plus prononcé ait lieu, au sein de la société incluant la voix des jeunes.

Je suis convaincue que les adolescents et les jeunes adultes pourront apporter beaucoup plus à notre société, si leurs opinions sont d’avantage pris en considération. Trop souvent, notre jeune âge est associé à une certaine incompétence, ce qui ne reflète pas nécessairement la réalité. Par conséquent, je suis contente et honorée de pouvoir représenter au mieux les intérêts de la jeunesse de notre pays auprès des Nations Unies.

 

Georg Poensgen

LU

Moien!

Ech sinn de Georg Poensgen – en 18 Joer ale Lycée-Absolvent vun der Europäescher Schoul um Kierchbierg a Jugendvertrieder. Als erfuerene Jugend-Verfechter sinn ech geéiert fir d’Jugend vu Lëtzebuerg op héchstem internationalem Niveau duerch de Programm “United Nations Youth Delegates” vertrieden ze kennen.

Inspiréiert vum Impakt op eis d’Gesellschaft vum sozial-politeschen Engagement an der staarker Iwwerzeegung datt jonk Leit en Ënnerscheed maache kennen a solle, hunn ech ëmmer versicht anere Jugendlecher eng Stëmm ze ginn. Aner Jonker dozou ze encouragéieren sech an Entscheedungsprozesser ze bedeelegen an hiren Ängschten an Hoffnungen eng Stemm ze ginn, war ëmmer eng perséinlech Prioritéit, egal ob dat als President vum Schülercomité vu mengem Lycée oder als Member vum Jugendparlament stattfonnt huet.

D’Wichtegkeet vun nohaltegen Entwécklungsziler a Mënscherechter – déi am Kär vun der UN Aarbecht stinn – gouf ëmmer méi evident duerch mäi Sensibiliséierungsaktivismus als UNICEF Youth Ambassador. Dëst huet mech motivéiert fir weider a Coursen ze verdéiwen, déi d’SDGs exploréieren – a schlussendlech Deel vun dësem besonnesche Programm ze ginn!

Ech freeë mech drop mech weider fir déi Themen anzesetzen, déi den Alldag vun de Jonke vun allen Hannergrënn beaflossen – vun Educatioun an Diskriminatioun bis mental Gesondheet a Klimawandel. Ech si bereet dësen Engagement a lokale Consultatiounen an internationalen Dialogen no vir ze bréngen, fir en dauerhaften Impakt op eis Jugend ze schafen!


EN

Hey everyone!

I’m Georg Poensgen – an 18-year-old high-school graduate from the European School and youth representative. As an experienced youth advocate, I am both honoured and excited to represent Luxembourg’s youth at the highest international level through the “United Nations Youth Delegates” programme.

Inspired by the community impact of social-political engagement and the strong belief that young people can and should make a difference, I always strived to give my fellow peers a voice. Empowering other young people to involve themselves in decision-making processes and getting their fears and hopes heard has always been a personal priority, whether this took place as president of my high school’s student council or as a member of the Youth Parliament.

The importance of Sustainable Development Goals and Human Rights – which are at the core of the UN’s work – became ever more evident through my awareness-raising activism as UNICEF Youth Ambassador. This motivated me to further delve into courses exploring the SDGs – and ultimately to apply for this opportunity!

I look forward to continuing advocating for the topics that affect young people’s everyday life of all backgrounds – from education and discrimination to mental health and climate change. I am eager to bring this commitment forward in local consultations and international dialogues in order to leave a lasting impact on our youth!


FR

Bonjour !

Je suis Georg Poensgen, 18 ans, diplômé de l’école européenne et représentant de la jeunesse. En tant que défenseur de la jeunesse, je suis à la fois honoré et enthousiaste de représenter la jeunesse luxembourgeoise au plus haut niveau international dans le cadre du programme « Délégués de la Jeunesse auprès des Nations Unies ».

Inspiré par l’impact communautaire de l’engagement socio-politique et convaincu que les jeunes peuvent et doivent faire la différence, je me suis toujours efforcé de donner une voix à mes pairs. Permettre à d’autres jeunes de s’impliquer dans les processus décisionnels et faire entendre leurs craintes et leurs espoirs a toujours été une priorité personnelle, que ce soit en tant que président du comité des élèves de mon lycée ou en tant que membre du Parlement des Jeunes.

L’importance des objectifs de développement durable et des droits de l’homme – qui sont au cœur du travail des Nations unies – est devenue de plus en plus évidente grâce à mon action de sensibilisation en tant que UNICEF Youth Ambassador. C’est ce qui m’a incité à approfondir les cours consacrés aux objectifs de développement durable et, en fin de compte, à poser ma candidature pour cette opportunité !

Je suis heureux de pouvoir continuer à défendre les sujets qui affectent la vie quotidienne des jeunes de tous horizons – de l’éducation à la discrimination en passant par la santé mentale et le changement climatique. Je suis impatient de mettre en avant cet engagement dans les consultations locales et les dialogues internationaux afin de laisser un impact durable sur notre jeunesse !

 

UN Youth Delegates of Luxembourg 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Natasha Lepage

 

LU
Moien !

Salut, ech sinn d’Natasha Lepage, ech hunn 20 Joer a si Studentin. Schonn ëmmer hat ech eng Passioun fir eis Welt ze entdecken an op nei Plazen ze reesen. Als engagéierte Verfechterin vun de Rechter vun de Jonken a Klimaaktivist sinn ech dankbar fir d’Geleeënheet ze hunn d’Jugend vu Lëtzebuerg bei de Vereenten Natioune fir Mandat 2023-2024 ze vertrieden.

Am Moment maachen ech mäi Bachelorstudium an der Politik, Internationale Bezéiungen, a Geografie un der University College Dublin an Irland. Meng Studien hunn et mir erlaabt mäi Wëssen zu ville faszinéierend Themen ze verdéiwen, dorënner de Klimawandel a weltwäit Gerechtegkeet. Dës Studien hunn mir en déift Verständnis vun de komplexen Erausfuerderunge ginn, virun déi eis Welt haut steet  an hunn mech inspiréiert aktiv dorunner ze schaffen.

Mat 14 Joer sinn ech bei menger Schoul dem Jugendgrupp ACAT bäigetruede fir d’Ofschafung vun der Folter ze kämpfen. Säitdeem engagéieren ech mech  a plädéiere fir Mënscherechter. Am Joer 2019 hunn ech bei den éischte grousse Fridays For Future Protest deelgeholl, wat mäi Fokus op d’Klimaaktioun verlagert huet. Ech hunn Dausende vu jonke Leit gesinn op d’Strooss goen an hunn mech motivéiert gefillt mech hiren Efforten unzeschléissen.

Ech gleewe fest datt de Plaidoyer am Numm a fir Jugend entscheedend ass, an d’Stëmm vun de jonke Leit solle gestäerkt ginn. Als zukünfteg Generatioune solle mir an der Politik a bei politeschen Entscheedungsprozesser consultéiert ginn. Ech gleewen datt d’Verännerung elo muss kommen, an ech sinn engagéiert en Ënnerscheed ze maachen. Mat menger Erfarung als Klimaaktivist säitdeem ech 16 Joer war, freeën ech mech dës Geleeënheet als UNYD ze notze fir Klimagerechtegkeet op internationalem Niveau ze fërderen.


EN
Hello!

Hi, I’m Natasha Lepage and I’m a 20-year-old student. I’ve always had a passion for exploring our world and travelling to new places. As a dedicated youth advocate and climate activist, I’m grateful for the opportunity to represent the Luxembourgish Youth at the United Nations for 2023-2024.

I am currently pursuing my undergraduate degree in Politics, International Relations, and Geography at the University College Dublin in Ireland. My studies have allowed me to delve deeper into many fascinating topics, including climate change and global justice. These studies have given me a deep understanding of the complex challenges facing our world today and have inspired me to take action to address them.

I’ve been committed to advocating for human rights since I was 14 years old when I joined my school’s ACAT youth group to fight for the abolition of torture. In 2019, I attended the first major Fridays For Future protest, which shifted my focus towards climate action. I saw thousands of young people taking to the streets and felt motivated to join them in their efforts.

I firmly believe that youth advocacy is crucial, and young people’s voices should be amplified. As future generations, we should be consulted in politics and policymaking. I believe change must come now, and I am dedicated to making a difference. With my experience as a climate activist since the age of 16, I’m eager to use this opportunity as UNYD to promote climate justice at an international level.


FR

Bonjour, je m’appelle Natasha Lepage et j’ai 20 ans. Je suis passionné de voyage et découvrir notre monde. En tant qu’activiste pour la justice climatique et les droits humains, je suis reconnaissante d’avoir l’opportunité de représenter la jeunesse luxembourgeoise aux Nations Unies pour ce mandat 2023-2024.

Je poursuis actuellement mes études de Bachelor en politique, relations internationales et géographie à l’University College Dublin en Irlande. Mes études m’ont permis d’approfondir mon savoir dans de nombreux sujets fascinants, notamment le changement climatique et la justice mondiale. Ces études me donne une compréhension approfondie des défis complexes auxquels nous sommes confronté aujourd’hui et m’ont inspirée à activement lutter contre ces inégalités.

Je suis engagée dans la défense des droits humains depuis l’âge de 14 ans lorsque j’ai rejoint le groupe de jeunes ACAT de mon école pour lutter pour l’abolition de la torture. En 2019, j’ai assisté à la première grande manifestation Fridays For Future, qui a attiré mon attention vers l’action climatique. J’ai vu des milliers de jeunes descendre dans la rue et je me suis sentie motivée à les rejoindre dans leurs efforts.

Je crois fermement que le plaidoyer des jeunes est crucial et que la voix des jeunes doit être amplifiée. En tant que générations futures, nous devrions être consultés au niveau décisionnel et l’élaboration des politiques. Je crois que le changement doit venir maintenant et je me consacre mes efforts à faire une différence. Ayant milité pour le climat depuis l’âge de 16 ans, j’ai hâte de profiter de cette occasion comme UNYD pour promouvoir la justice climatique au niveau international.

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Wald

 

LU

Moien, ech sinn de Julien Wald. Ech sinn en 22 Joer ale Student, deen Europäeschen Droit op der Universitéit vu Maastricht an Holland studéiert. Duerch meng Studien hunn ech e juristeschen Abléck an dat internationaalt an europäescht Recht kritt. Ech si passionéiert vun de Mënscherechter an der Ëmwelt an et ass eng Éier fir mech, déi lëtzebuergesch Jugend als UNYD dëst d’Joer ze vertrieden.

Ech hunn ugefaangen, mech fir Nohaltegkeet an international Zesummenaarbecht z’interesséieren, nodeems ech wärend mengem Geographiesunterrecht am International Baccalaureate d’Bedeitung vun den Sustainable Development Goals (SDGs) kennegeléiert hunn. Wärend menger Schoulzäit war ech en aktive Member vu verschiddene Jugendorganisatiounen, dorënner dem Global Issues Club an dem Amnesty International Club. Donieft hunn ech mech an der Politik engagéiert, andeems ech am Europäesche Jugendparlament an am Jugendparlament vu Lëtzebuerg war.

Als Aktivist bei Youth for Climate Luxembourg setzen ech mech fir e politesche Wandel am Hibléck op déi dréngend Fro vum Klimawandel an. Ech sinn dovun iwwerzeegt, datt d’Zil 13 vun de SDGen essentiel ass fir d’Zukunft vun de jonke Leit. D’Klimakris ass net nëmmen en Ëmweltproblem, mee och e sozialen an intergenerationelle Problem. Dofir muss se duerch intergenerationell an international Solidaritéit geléist ginn.

Ech mengen, datt déi Jonk méi bei politeschen Entscheedunge solle matschwätzen, wat fir mech als UNYD-Vertrieder eng zentral Bedeitung huet. Ech wëll mech mat deene Jonken engagéieren, besonnesch mat deenen, déi nach net an der Klimabeweegung a Jugendpolitik engagéiert sinn, fir méi divers Perspektiven ze kréien an esou d’Jugend vu Lëtzebuerg besser kënnen ze vertrieden.


EN 

Hey, I’m Julien Wald – a 22-year-old European Law student at Maastricht University in the Netherlands. Through my studies, I have gained an in-depth perspective on international and European law. I am passionate about human rights and the environment, and am honoured to represent Luxembourgish youth as a UNYD for the upcoming year.

I became interested in sustainability and international cooperation after learning about the importance of the Sustainable Development Goals (SDGs) in my Geography class during the International Baccalaureate Programme. During my time in school, I was an active member of several youth organisations, including the Global Issues Club and the Amnesty International Club. Additionally, I got involved in politics by joining the European Youth Parliament and the Youth Parliament in Luxembourg.

As an activist in Youth for Climate Luxembourg, I have been pushing for political change in response to the pressing issue of climate change. I am convinced that Goal 13 of the SDGs is crucial for the future of young people. The climate crisis is not only an environmental issue, but also a social and intergenerational one, that I believe must be resolved through intergenerational and international solidarity.

I believe that young people should participate more in decision-making, which would be central to my work as a UNYD representative. I aim to engage with young people, particularly those who are not already involved with the climate movement and youth politics, to gain more diverse perspectives and thus better represent the youth of Luxembourg.


FR

Salut, je m’appelle Julien Wald. Je suis un étudiant de 22 ans en Droit européen à l’Université de Maastricht, aux Pays-Bas. Grâce à mes études, j’ai acquis une perspective juridique sur le droit international et européen. Je suis passionné par les droits humains et l’environnement, et c’est un honneur pour moi de représenter la jeunesse du Luxembourg en tant que UNYD pour le mandat à venir.

Je me suis intéressé à la durabilité et à la coopération internationale après avoir appris l’importance des objectifs de développement durable (ODD) lors de mes études de géographie au baccalauréat international. Pendant ma scolarité, j’étais un membre actif de plusieurs organisations de jeunesse, notamment le club des Global Issues et le club d’Amnesty International. De plus, je me suis engagé dans la politique en rejoignant le Parlement européen des jeunes et le Parlement des Jeunes du Luxembourg.

En tant que militant de Youth for Climate Luxembourg, j’ai fait pression pour obtenir un changement politique en réponse à la question urgente du changement climatique. Je suis convaincu que l’objectif 13 des ODD est essentiel pour l’avenir des jeunes. Pour moi, la crise climatique est non seulement une question environnementale, mais également une question sociale et intergénérationnelle qui doit être résolue par la solidarité intergénérationnelle et internationale.

J’estime que les jeunes devraient participer davantage à la prise de décision, ce qui est au cœur de mon travail en tant que délégué de la jeunesse. Je vise à m’engager auprès des jeunes, en particulier ceux qui ne sont pas encore impliqués dans le mouvement climatique et la politique de la jeunesse, afin d’obtenir des perspectives plus diverses et ainsi mieux représenter la jeunesse du Luxembourg.

UN Youth Delegates of Luxembourg 2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Bertemes

 

LU
Moien !

Ech heesche Lara an hunn 22 Joer. Ech fille mech geéiert a freeë mech fir d’Lëtzebuerger Jugend als Jugenddelegué bei der UNO ze vertrieden.

Am Moment sinn ech a mengem leschte Semester vu mengem “Bachelor Liberal Arts and Sciences” am University College Maastricht op der Maastricht Universitéit. Dëse „honor program“ erlaabt et mir meng Interessen an der Politik an Ekonomie ze kombinéieren. Ech sinn haaptsächlech interesséiert un Mesurë mam Fokus op sozialen an ekologeschem Solutiounen.

Seid dem Lycée, sinn ech passionéiert vun der Politik, als ech deemools am Jugend Parlament war. Säithier, verfollegen ech d’Politesch Aktualitéit op nationalem an internationalem Niveau. Zudeem, hat ech och d’Éier deel vum Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship am Joer 2017 ze sinn, wou ech inspiréierend Jonker aus ganz Europa an den USA kennegeléiert hunn. Mat dësen Erfarungen, hunn ech erkannt wéi vill inspiréierend Jonker do sinn an hier Stëmm muss gehéiert ginn.

Vun den Ziler vun der Nohalteger Entwéckelung (SDG) vun der UNO, sinn all Ziler verbonnen a wichteg. Dobäi, sinn ech perséinlech concernéiert iwwer d’Klima Kris an d’Urgence fir ze agéieren. Wa mir neicht dogéint maache, kann dëst schlëmm Konsequenzen hunn fir aner SDGs „SDG 1 – Keng Aarmut“, „SDG 2 – Keen Honger“, „SDG 3- Gutt Gesondheet a Wuelbefanne“, „SDG 10- Reduzéierung vun Inegalitéiten“, „SDG 14 & 15 – Liewen ënner Waasser an op der Äerd“… En plus, duerch mäin Studium, hunn ech realiséiert wéi gravéierent sozio-ekonomesch Inegalitéite sinn, déi an eiser Gemeinschaft existéieren an duerch COVID-19 Pandemie a Klima Kris sech verschlechteren. Dofir, ass et wichteg op eng méi ekologesch Approche ëmzesteige wou den Environnement an eis Gesondheet am Virdergrond stinn.


EN
Hello!

My name is Lara and I am 22 years old. I am honored and looking forward to representing Luxembourgish Youth as UN Youth Delegate.

Currently, I am in my last semester of my Bachelor in Liberal Arts and Sciences at the University College Maastricht at Maastricht University. This honors program allows me to combine my interests in politics and economics. I am especially interested in policies centered around social and ecological solutions.

Already since high school I have had a passion for politics, being a member of the Youth Parliament. Ever since, I have followed the national and international political discourse closely. I also had the honor to participate in the Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship in 2017 where I met other inspiring youth from Europe and US. These experiences showed me how many inspiring young people are out there and that their voices have to be heard!

In terms of the United Nations Sustainable Development Goals (SDG), all goals are interconnected and important. However, I am especially concerned about the climate crisis and the urge to action (“SDG 13- Climate Action”). Not acting upon it will have detrimental consequences on other goals such as “SDG 1 – No poverty”, “SDG 2 – Zero hunger”, “SDG 3- Good health and well-being”, SDG 10- Reduced inequalities, SDG 14 & 15 – Life below water and land … Besides, throughout my studies, I have realized the severity of socio-economic inequalities which are already present in our society and are enhanced by the current COVID-19 pandemic and the climate crisis. Therefore, it is important to move to a more ecological centered approach that puts the environment and our health at the center of importance.


FR
Bonjour !

Je m’appelle Lara et j’ai 22 ans. Je suis honorée et contente de représenter la jeunesse luxembourgeoise en tant que déléguée de la jeunesse auprès de l’ONU.

Actuellement, je suis dans mon dernier semestre de ma licence en Arts Libéraux et Sciences au Collège Universitaire de Maastricht à l’Université de Maastricht. Ce «honors program» me permet de combiner mes intérêts pour la politique et l’économie. Je m’intéresse particulièrement aux politiques axées sur les solutions sociales et écologiques.

Depuis le lycée déjà, je me suis passionnée pour la politique, étant membre du Parlement des Jeunes. Depuis cette expérience, je suis de près le discours politique national et international. J’ai également eu l’honneur de participer à la Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship en 2017, où j’ai rencontré d’autres jeunes inspirants d’Europe et des États-Unis. Ces expériences m’ont montré combien de jeunes inspirants existent et que leurs voix doivent être entendues!

En ce qui concerne les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, tous les objectifs sont interconnectés et importants. Cependant, je suis particulièrement préoccupée par la crise climatique et l’urgence d’agir (“SDG 13- Climate Action”). Ne pas agir aura des conséquences néfastes sur d’autres objectifs tels que “SDG 1 – Pas de pauvreté”, “SDG 2 – Zéro faim”, “SDG 3- Bonne santé et bien-être”, SDG 10- Réduction des inégalités, “SDG 14 & 15 – Vie sous l’eau et la terre” … Par ailleurs, tout au long de mes études, j’ai réalisé l’importance des inégalités socio-économiques qui sont déjà présentes dans notre société et sont renforcées par la pandémie actuelle de COVID-19 et la crise climatique. Il est donc important de passer à une approche plus écologique qui place l’environnement et notre santé au centre des préoccupations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iness Chakir

 

LU
Moien,

mäin Numm ass Iness Chakir an ech hunn 19 Joer.
Ech si ganz houfreg d’Jugend vu mengem Land ze vertrieden, andeems ech e UN Youth Delegate sinn.
Ech verfollegen de Moment en International Baccalaureate (IB) Cours. Niewent menger Schoulausbildung sinn ech am soziale Beräich awer och an der Politik engagéiert. 2018 hunn ech eng Associatioun gegrënnt, déi ech säit 4 Joer presidéieren an déi Aidons-Tous-Solidarité heescht. Ech sinn och zënter 3 Joer Member vum Jugendparlament an hat d’Chance 2021 déi éischt Presidentin ze ginn. Donieft sinn ech och e jonken Ambassadeur fir d’Unicef ​​Lëtzebuerg. Besonnesch wichteg Theme fir mech sinn all Themen am Zesummenhang mat Chancëgläichheet an deselwechte Rechter fir all.


EN 
Hello,

my name is Iness Chakir and I am 19 years old.
I am very proud to be able to represent the youth of my country by being a young United Nations Delegate.
I am currently following an International Baccalaureate (IB) course. Besides my schooling, I am very involved in the social field but also in politics. In 2018, I created an association, which I have chaired for 4 years and which is called Aidons-Tous-Solidarité. I have also been a member of the Luxembourg Youth Parliament for 3 years and I had the chance to become its first female president in 2021. In addition, I am also a young ambassador to Unicef Luxembourg. Especially important topics for me are all topics related to equal opportunities and the same rights for all.


FR
Bonjour,

je m’appelle Iness Chakir et je viens d’avoir 19 ans.
Je suis très fière de pouvoir représenter la jeunesse de mon pays en étant jeune déléguée des Nations Unies.
Je suis actuellement en train de suivre un parcours du baccalauréat international (BI). À côté de ma scolarité je suis très engagée dans le domaine social mais aussi en politique. En 2018, j‘ai créé une asbl, que je préside depuis 4 ans et qui se nomme Aidons-Tous-Solidarité. Je suis aussi membre du Parlement des Jeunes depuis 3 ans et j‘ai eu la chance de devenir sa première présidente en 2021. De plus, je suis également jeune ambassadrice auprès d’Unicef Luxembourg. Les sujets spécialement importants pour moi sont tous les sujets en lien avec l’égalité des chances et les mêmes droits pour tous.

UN Youth Delegates of Luxembourg

2020 – 2022

Moien! Mäin Numm ass Lara, ech sinn 19 Joer al, a sinn am Moment zu Esch am LHCE an der Schoul. Ech hunn d’läscht Joer um BFTF, engem groussen internationalen Austausch an Amerika, deelgeholl an engagéiere mech zur Zäit ënnert anerem am Jugendparlament Luxembourg.

Themen, déi mir fir mäin Mandat besonnesch um Häerze leien, si virun allem responsabel Produktioun a Consommatioun a Klimawandel. Et schéngt evident, dass de Klimawandel eng grouss Problematik duerstellt, déi eis Mënsche weltwäit betrëfft, an et ass grad fir eis Jonk, déi dee gréissten Deel vun hirem Liewen nach virun sech hunn, ëmsou méi wichteg, dass an deenen nächste Joren (an der Politik an an der Gesellschaft) grouss Schrëtt gemaach gi fir jidderengem eng Zukunft an enger liewenswäerter Ëmwelt bidden ze kënnen!
Hand an Hand mam Klimawandel geet den Ëmweltschutz. Grad Leit aus der „westlecher Konsumgesellschaft“ hunn sech iwwert déi läscht Joerzéngten e Liewensstil ugewinnt, deen alles anescht ewéi nohalteg ass. Et gëtt bei wäitem méi produzéiert, wéi gebraucht gëtt, a mir all sinn an engem System opgewuess, deen eis ugewinnt huet bei wäitem méi ze kafen, wéi mir eigentlech missten. Déi sozial Auswierkunge wéi och den Impakt op d‘Ëmwelt, déi eise stännege Konsum mat sech bréngt, ginn dobäi gezielt ausgeblent.

Wärend mengem Mandat als UNYD wäert ech zesumme mam Ema probéieren, esou vill wéi méiglech op des an aner Problematiken opmierksam ze maachen, e Mentalitéitswiessel ze encouragéieren an e politescht Engagement ze fuerderen, souwuel op nationalem, wéi op internationalem Niveau!Hi! My name is Lara, I am 19 years old and currently studying at the Lycée Hubert Clément in Esch. Last summer, I participated in the Benjamin Franklin Transatlantic Summer Institute (Bftf’19 at Purdue University), a huge international exchange program organized in the U.S. for which I was selected to represent Luxembourg alongside 54 other fellows from Europe and America. I have attended numerous Model United Nations (MUN) conferences over the last years and I am currently an active member of the Luxembourgish Youth Parliament.

Climate change and environmental protection are topics that have marked our generation. It is clear that climate change is a global issue we are all facing together. However, it is especially concerning for young people, considering that the biggest part of our lives still lies in the future. It is therefore particularly important for society and politics to take adequate action over the next years, so that everybody has the chance to live in a habitable world.
Apart from climate change, reckless overproduction and overconsumption are another huge issue the world faces. Especially people from developed countries have grown up in a consumerist society that tempts them to abide by a system of constantly buying more, ignoring the devastating costs this imposes on people and the planet. Therefore, it is crucial that environmental and social protection measures are taken for the sake of a better, more sustainable future for everyone on this planet.

Our mission as UN youth delegates is to raise awareness on these and other problematics, to encourage a shift towards a more sustainable way of life, as well as demand political action to be taken on a national and international level.

Hallo! Mäin Numm ass Ema, ech sinn 20 Joer al a studéiere momentan zu SciencesPo Paris mat enger regionaler Spezialisatioun op Asien.

Firwat grad Asien? Ier ech a Frankräich studéiere gaange sinn, hunn ech meng lescht zwee Joer am Lycée op engem United World Colleges a China verbruecht, wou ech vum lëtzebuergesche Comité ausgewielt gouf, an engem Internat mat Studenten aus der ganzer Welt zesumme ze liewen an den Internationale Baccalaureate ze maachen. (UWC Luxembourg). Proffen a Studenten a menger Schoul hunn ee grousse Fokus op d’Ëmweltverantwortung an d’Nohaltegkeet gesat, an ech hu immens vill bäigeléiert, wéi eis Handlungen an Interaktioune net nëmmen eis eegen Zukunft beaflossen, mee och op e extremem Ausmooss déi meescht vulnerabel Gesellschaften a Länner op der Welt degradéieren. Eent vun eisen Haaptziler als UN-Jugenddelegéierten ass d’Sensibiliséierung vun SDGen ze fërderen, besonnesch déi, déi den Klimawandel betreffen, an d’Interesse vun der Lëtzebuerger Jugend ze vertrieden.

Ier ech meng Aventure a China ugefaangen hunn, hunn ech vill vu menger fräier Zäit domadder verbruecht, un Aktivitéiten deelzehuelen, déi mer erlaabt hunn, Politik am allgemenge kënne besser ze verstoen, andeems ech zum Beispill dem Jugendparlament an dem Europäesche Jugend Parlament bäigetruede sinn an d’MUN’s gemaach hunn. Do eréischt gouf mir bewosst, wéi entscheedend d’Roll vun de jonke Leit an den Entscheedungsprozesser ass. Grad well déi Jonk d‘Zukunft wäerte bestëmmen, brauche mir elo eng fest Stëmm méi wei jeemools.Hi! My name is Ema, I am 20 years old and am currently studying at Sciences Po Paris with a regional specialization on Asia.

But why Asia? Before moving to France, I had spent my last two years of high school at a United World College in China, where I was chosen by the luxembourgish committee to represent Luxembourg and to live in a school with students from all around the world and complete the International Baccalaureate. Teachers and students in my school put an enormous emphasis on environmental responsibility and sustainability, and I had found myself learning a lot about how our actions and inactions not only impact our own future, but alter to an extreme extent the most vulnerable societies and countries in the world. One of my main goals as a UN Youth Delegate is raising awareness and promoting the SDGs, especially the ones related to climate change, and representing the interests of luxembourgish youth.

Before starting my journey in China though, I spent a lot of my free time taking advantage of all the opportunities that were offered to learn beyond the classroom about contemporary politics within and outside of Luxembourg, by joining for example the Youth Parliament of Luxembourg, the European Youth Parliament (EYP LU – European Youth Parliament Luxembourg asbl.)and participating in MUN’s.This made me realize how crucial the role of young people in decision-making processes is. Because we are the future of tomorrow, our voice must be influencing decisions more than ever.