Vous désirez plus d’informations?

 

Personne de contact:

Stéphanie Wies
Directrice adjointe

stephanie@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338

FR     Les délégué(e)s de la jeunesse sont des jeunes qui représentent officiellement les intérêts de la jeunesse de leur pays auprès des Nations Unies (NU). Ils/Elles sont sélectionné(e)s pour accompagner la délégation diplomatique de leur gouvernement lors des réunions des NU, plus particulièrement l’Assemblée Générale (AGNU).

Le programme UNYD au Luxembourg est une opportunité éducative, un projet d’éducation à la citoyenneté, pour soutenir les délégué(e)s de la jeunesse au Luxembourg afin de faire entendre la voix des jeunes du Luxembourg à l’ONU.

EN     The UN Youth Delegates officially represent the interest of youth from their country at the United Nations (UN). They are selected to accompany the diplomatic delegation of their government to the meeting at the UN, and particularly the General Assembly of the UN.

The UNYD Luxembourg Program is an educational opportunity, a citizenship education project, which aims to support the UN Youth Delegates from Luxembourg so that the voice of youth from Luxembourg can be heard at the UN.

Vous désirez plus d’informations?

 

Personne de contact:

Stéphanie Wies
Directrice adjointe

stephanie@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338

Vous désirez plus d’informations?

 

Personne de contact:

Stéphanie Wies
Directrice adjointe

stephanie@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338

FR     Les délégué(e)s de la jeunesse sont des jeunes qui représentent officiellement les intérêts de la jeunesse de leur pays auprès des Nations Unies (NU). Ils/Elles sont sélectionné(e)s pour accompagner la délégation diplomatique de leur gouvernement lors des réunions des NU, plus particulièrement l’Assemblée Générale (AGNU).

Le programme UNYD au Luxembourg est une opportunité éducative, un projet d’éducation à la citoyenneté, pour soutenir les délégué(e)s de la jeunesse au Luxembourg afin de faire entendre la voix des jeunes du Luxembourg à l’ONU.

EN     The UN Youth Delegates officially represent the interest of youth from their country at the United Nations (UN). They are selected to accompany the diplomatic delegation of their government to the meeting at the UN, and particularly the General Assembly of the UN.

The UNYD Luxembourg Program is an educational opportunity, a citizenship education project, which aims to support the UN Youth Delegates from Luxembourg so that the voice of youth from Luxembourg can be heard at the UN.

Meet our UN Youth Delegates of Luxembourg,

Lara and Iness!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Bertemes

 

LU
Moien !

Ech heesche Lara an hunn 22 Joer. Ech fille mech geéiert a freeë mech fir d’Lëtzebuerger Jugend als Jugenddelegué bei der UNO ze vertrieden.

Am Moment sinn ech a mengem leschte Semester vu mengem “Bachelor Liberal Arts and Sciences” am University College Maastricht op der Maastricht Universitéit. Dëse „honor program“ erlaabt et mir meng Interessen an der Politik an Ekonomie ze kombinéieren. Ech sinn haaptsächlech interesséiert un Mesurë mam Fokus op sozialen an ekologeschem Solutiounen.

Seid dem Lycée, sinn ech passionéiert vun der Politik, als ech deemools am Jugend Parlament war. Säithier, verfollegen ech d’Politesch Aktualitéit op nationalem an internationalem Niveau. Zudeem, hat ech och d’Éier deel vum Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship am Joer 2017 ze sinn, wou ech inspiréierend Jonker aus ganz Europa an den USA kennegeléiert hunn. Mat dësen Erfarungen, hunn ech erkannt wéi vill inspiréierend Jonker do sinn an hier Stëmm muss gehéiert ginn.

Vun den Ziler vun der Nohalteger Entwéckelung (SDG) vun der UNO, sinn all Ziler verbonnen a wichteg. Dobäi, sinn ech perséinlech concernéiert iwwer d’Klima Kris an d’Urgence fir ze agéieren. Wa mir neicht dogéint maache, kann dëst schlëmm Konsequenzen hunn fir aner SDGs „SDG 1 – Keng Aarmut“, „SDG 2 – Keen Honger“, „SDG 3- Gutt Gesondheet a Wuelbefanne“, „SDG 10- Reduzéierung vun Inegalitéiten“, „SDG 14 & 15 – Liewen ënner Waasser an op der Äerd“… En plus, duerch mäin Studium, hunn ech realiséiert wéi gravéierent sozio-ekonomesch Inegalitéite sinn, déi an eiser Gemeinschaft existéieren an duerch COVID-19 Pandemie a Klima Kris sech verschlechteren. Dofir, ass et wichteg op eng méi ekologesch Approche ëmzesteige wou den Environnement an eis Gesondheet am Virdergrond stinn.


 

EN
Hello!

My name is Lara and I am 22 years old. I am honored and looking forward to representing Luxembourgish Youth as UN Youth Delegate. 

Currently, I am in my last semester of my Bachelor in Liberal Arts and Sciences at the University College Maastricht at Maastricht University. This honors program allows me to combine my interests in politics and economics. I am especially interested in policies centered around social and ecological solutions.

Already since high school I have had a passion for politics, being a member of the Youth Parliament. Ever since, I have followed the national and international political discourse closely. I also had the honor to participate in the Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship in 2017 where I met other inspiring youth from Europe and US. These experiences showed me how many inspiring young people are out there and that their voices have to be heard!

In terms of the United Nations Sustainable Development Goals (SDG), all goals are interconnected and important. However, I am especially concerned about the climate crisis and the urge to action (“SDG 13- Climate Action”). Not acting upon it will have detrimental consequences on other goals such as “SDG 1 – No poverty”, “SDG 2 – Zero hunger”, “SDG 3- Good health and well-being”, SDG 10- Reduced inequalities, SDG 14 & 15 – Life below water and land … Besides, throughout my studies, I have realized the severity of socio-economic inequalities which are already present in our society and are enhanced by the current COVID-19 pandemic and the climate crisis. Therefore, it is important to move to a more ecological centered approach that puts the environment and our health at the center of importance.


 

FR
Bonjour !

Je m’appelle Lara et j’ai 22 ans. Je suis honorée et contente de représenter la jeunesse luxembourgeoise en tant que déléguée de la jeunesse auprès de l’ONU. 

Actuellement, je suis dans mon dernier semestre de ma licence en Arts Libéraux et Sciences au Collège Universitaire de Maastricht à l’Université de Maastricht. Ce «honors program» me permet de combiner mes intérêts pour la politique et l’économie. Je m’intéresse particulièrement aux politiques axées sur les solutions sociales et écologiques.

Depuis le lycée déjà, je me suis passionnée pour la politique, étant membre du Parlement des Jeunes. Depuis cette expérience, je suis de près le discours politique national et international. J’ai également eu l’honneur de participer à la Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship en 2017, où j’ai rencontré d’autres jeunes inspirants d’Europe et des États-Unis. Ces expériences m’ont montré combien de jeunes inspirants existent et que leurs voix doivent être entendues!

En ce qui concerne les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, tous les objectifs sont interconnectés et importants. Cependant, je suis particulièrement préoccupée par la crise climatique et l’urgence d’agir (“SDG 13- Climate Action”). Ne pas agir aura des conséquences néfastes sur d’autres objectifs tels que “SDG 1 – Pas de pauvreté”, “SDG 2 – Zéro faim”, “SDG 3- Bonne santé et bien-être”, SDG 10- Réduction des inégalités, “SDG 14 & 15 – Vie sous l’eau et la terre” … Par ailleurs, tout au long de mes études, j’ai réalisé l’importance des inégalités socio-économiques qui sont déjà présentes dans notre société et sont renforcées par la pandémie actuelle de COVID-19 et la crise climatique. Il est donc important de passer à une approche plus écologique qui place l’environnement et notre santé au centre des préoccupations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iness Chakir

 

LU
Moien,

mäin Numm ass Iness Chakir an ech hunn 19 Joer.
Ech si ganz houfreg d’Jugend vu mengem Land ze vertrieden, andeems ech e UN Youth Delegate sinn.
Ech verfollegen de Moment en International Baccalaureate (IB) Cours. Niewent menger Schoulausbildung sinn ech am soziale Beräich awer och an der Politik engagéiert. 2018 hunn ech eng Associatioun gegrënnt, déi ech säit 4 Joer presidéieren an déi Aidons-Tous-Solidarité heescht. Ech sinn och zënter 3 Joer Member vum Jugendparlament an hat d’Chance 2021 déi éischt Presidentin ze ginn. Donieft sinn ech och e jonken Ambassadeur fir d’Unicef ​​Lëtzebuerg. Besonnesch wichteg Theme fir mech sinn all Themen am Zesummenhang mat Chancëgläichheet an deselwechte Rechter fir all.


EN 
Hello,

my name is Iness Chakir and I am 19 years old.
I am very proud to be able to represent the youth of my country by being a young United Nations Delegate.
I am currently following an International Baccalaureate (IB) course. Besides my schooling, I am very involved in the social field but also in politics. In 2018, I created an association, which I have chaired for 4 years and which is called Aidons-Tous-Solidarité. I have also been a member of the Luxembourg Youth Parliament for 3 years and I had the chance to become its first female president in 2021. In addition, I am also a young ambassador to Unicef Luxembourg. Especially important topics for me are all topics related to equal opportunities and the same rights for all.


FR
Bonjour,

je m’appelle Iness Chakir et je viens d’avoir 19 ans.
Je suis très fière de pouvoir représenter la jeunesse de mon pays en étant jeune déléguée des Nations Unies.
Je suis actuellement en train de suivre un parcours du baccalauréat international (BI). À côté de ma scolarité je suis très engagée dans le domaine social mais aussi en politique. En 2018, j‘ai créé une asbl, que je préside depuis 4 ans et qui se nomme Aidons-Tous-Solidarité. Je suis aussi membre du Parlement des Jeunes depuis 3 ans et j‘ai eu la chance de devenir sa première présidente en 2021. De plus, je suis également jeune ambassadrice auprès d’Unicef Luxembourg. Les sujets spécialement importants pour moi sont tous les sujets en lien avec l’égalité des chances et les mêmes droits pour tous.

UN Youth Delegates of Luxembourg

2020 – 2022

Moien! Mäin Numm ass Lara, ech sinn 19 Joer al, a sinn am Moment zu Esch am LHCE an der Schoul. Ech hunn d’läscht Joer um BFTF, engem groussen internationalen Austausch an Amerika, deelgeholl an engagéiere mech zur Zäit ënnert anerem am Jugendparlament Luxembourg.

Themen, déi mir fir mäin Mandat besonnesch um Häerze leien, si virun allem responsabel Produktioun a Consommatioun a Klimawandel. Et schéngt evident, dass de Klimawandel eng grouss Problematik duerstellt, déi eis Mënsche weltwäit betrëfft, an et ass grad fir eis Jonk, déi dee gréissten Deel vun hirem Liewen nach virun sech hunn, ëmsou méi wichteg, dass an deenen nächste Joren (an der Politik an an der Gesellschaft) grouss Schrëtt gemaach gi fir jidderengem eng Zukunft an enger liewenswäerter Ëmwelt bidden ze kënnen!
Hand an Hand mam Klimawandel geet den Ëmweltschutz. Grad Leit aus der „westlecher Konsumgesellschaft“ hunn sech iwwert déi läscht Joerzéngten e Liewensstil ugewinnt, deen alles anescht ewéi nohalteg ass. Et gëtt bei wäitem méi produzéiert, wéi gebraucht gëtt, a mir all sinn an engem System opgewuess, deen eis ugewinnt huet bei wäitem méi ze kafen, wéi mir eigentlech missten. Déi sozial Auswierkunge wéi och den Impakt op d‘Ëmwelt, déi eise stännege Konsum mat sech bréngt, ginn dobäi gezielt ausgeblent.

Wärend mengem Mandat als UNYD wäert ech zesumme mam Ema probéieren, esou vill wéi méiglech op des an aner Problematiken opmierksam ze maachen, e Mentalitéitswiessel ze encouragéieren an e politescht Engagement ze fuerderen, souwuel op nationalem, wéi op internationalem Niveau!Hi! My name is Lara, I am 19 years old and currently studying at the Lycée Hubert Clément in Esch. Last summer, I participated in the Benjamin Franklin Transatlantic Summer Institute (Bftf’19 at Purdue University), a huge international exchange program organized in the U.S. for which I was selected to represent Luxembourg alongside 54 other fellows from Europe and America. I have attended numerous Model United Nations (MUN) conferences over the last years and I am currently an active member of the Luxembourgish Youth Parliament.

Climate change and environmental protection are topics that have marked our generation. It is clear that climate change is a global issue we are all facing together. However, it is especially concerning for young people, considering that the biggest part of our lives still lies in the future. It is therefore particularly important for society and politics to take adequate action over the next years, so that everybody has the chance to live in a habitable world.
Apart from climate change, reckless overproduction and overconsumption are another huge issue the world faces. Especially people from developed countries have grown up in a consumerist society that tempts them to abide by a system of constantly buying more, ignoring the devastating costs this imposes on people and the planet. Therefore, it is crucial that environmental and social protection measures are taken for the sake of a better, more sustainable future for everyone on this planet.

Our mission as UN youth delegates is to raise awareness on these and other problematics, to encourage a shift towards a more sustainable way of life, as well as demand political action to be taken on a national and international level.

Hallo! Mäin Numm ass Ema, ech sinn 20 Joer al a studéiere momentan zu SciencesPo Paris mat enger regionaler Spezialisatioun op Asien.

Firwat grad Asien? Ier ech a Frankräich studéiere gaange sinn, hunn ech meng lescht zwee Joer am Lycée op engem United World Colleges a China verbruecht, wou ech vum lëtzebuergesche Comité ausgewielt gouf, an engem Internat mat Studenten aus der ganzer Welt zesumme ze liewen an den Internationale Baccalaureate ze maachen. (UWC Luxembourg). Proffen a Studenten a menger Schoul hunn ee grousse Fokus op d’Ëmweltverantwortung an d’Nohaltegkeet gesat, an ech hu immens vill bäigeléiert, wéi eis Handlungen an Interaktioune net nëmmen eis eegen Zukunft beaflossen, mee och op e extremem Ausmooss déi meescht vulnerabel Gesellschaften a Länner op der Welt degradéieren. Eent vun eisen Haaptziler als UN-Jugenddelegéierten ass d’Sensibiliséierung vun SDGen ze fërderen, besonnesch déi, déi den Klimawandel betreffen, an d’Interesse vun der Lëtzebuerger Jugend ze vertrieden.

Ier ech meng Aventure a China ugefaangen hunn, hunn ech vill vu menger fräier Zäit domadder verbruecht, un Aktivitéiten deelzehuelen, déi mer erlaabt hunn, Politik am allgemenge kënne besser ze verstoen, andeems ech zum Beispill dem Jugendparlament an dem Europäesche Jugend Parlament bäigetruede sinn an d’MUN’s gemaach hunn. Do eréischt gouf mir bewosst, wéi entscheedend d’Roll vun de jonke Leit an den Entscheedungsprozesser ass. Grad well déi Jonk d‘Zukunft wäerte bestëmmen, brauche mir elo eng fest Stëmm méi wei jeemools.Hi! My name is Ema, I am 20 years old and am currently studying at Sciences Po Paris with a regional specialization on Asia.

But why Asia? Before moving to France, I had spent my last two years of high school at a United World College in China, where I was chosen by the luxembourgish committee to represent Luxembourg and to live in a school with students from all around the world and complete the International Baccalaureate. Teachers and students in my school put an enormous emphasis on environmental responsibility and sustainability, and I had found myself learning a lot about how our actions and inactions not only impact our own future, but alter to an extreme extent the most vulnerable societies and countries in the world. One of my main goals as a UN Youth Delegate is raising awareness and promoting the SDGs, especially the ones related to climate change, and representing the interests of luxembourgish youth.

Before starting my journey in China though, I spent a lot of my free time taking advantage of all the opportunities that were offered to learn beyond the classroom about contemporary politics within and outside of Luxembourg, by joining for example the Youth Parliament of Luxembourg, the European Youth Parliament (EYP LU – European Youth Parliament Luxembourg asbl.)and participating in MUN’s.This made me realize how crucial the role of young people in decision-making processes is. Because we are the future of tomorrow, our voice must be influencing decisions more than ever.